Tjenester

VA consult har kompetanse i et brett spekter av fagområder. Dette for at vi skal kunne levere en helhetlig pakke for vei, vann, avløpshåndtering og miljøteknikk. Vi har også flere gode samarbeidspartnere i fagfelt som geoteknikk og elektro.

Ansvarlig søker

VA consult har lang erfaring med å være ansvarlig søker. Vi er i hovedsak ansvarlig søker for prosjekter som er innenfor våre ansvarsområder og er ofte ansvarlig søker i egne prosjekter. Det er heller ikke unormalt at vi tar på oss oppdrag som ansvarlig søker i andre prosjekter.

Hoved-/fagplaner VVA

Vi har lang erfaring med utarbeidelse av hoved- og fagplaner innen vei, vann og avløp. F.eks. hovedplaner vann/avløp, saneringsplaner, investeringsplaner, m.fl.

Byggeledelse og SHA

Byggeledelse og oppfølging av SHA er en viktig del av VA consult sitt arbeidsområde. Det å jobbe med byggeledelse gir oss et godt innblikk i hva som skjer i utførelsefasen. For å kunne prosjektere gode løsninger er det viktig for oss å holde oss oppdaterte på hva som skjer ute hos entreprenørene i utførelsefasen.

SHA er viktig for å begrense skader og ulykker i utførelsefasen. Derfor er dette noe vi prioriterer. Vi har flere medarbeidere med lang og god erfaring med SHA i utførelsesfasen.

Grunnerverv og grunneieravtaler

Ofte kan arbeidet med å komme frem til avtaler og rettigheter om grunn være en krevende del av et prosjekt. Siden dette er grunnleggende for å kunne iverksette tiltak er det ofte meget viktig å komme til rask enighet. Vi har meget god kunnskap og lang erfaring i å gjennomføre grunnervervsprosesser.

Vei prosjektering

VA consult har lang erfaring med prosjektering av vei i prosjekter som innebærer sanering av vann og avløpsledninger. Vi har sentral godkjenning som prosjekterende veg, utearealer og lanskapsutforming med tiltaksklasse 2. I prosjekter som innebærer arbeider som krever høyere tiltaksklasse så har vi gode samarbeidspartnere som vi benytter oss av.

No-dig

VA consult ser alltid på løsninger som kan gjøre jobben så effektiv som mulig. I forbindelse med dette blir alltid No-dig løsninger vurdert i alle prosjekter. Det er ofte at No-dig løsninger gir fordeler som for eksempel mindre inngrep i terreng, kortere utførelsestid og mindre kostnader. Spesielt ved utfordringer med trafikk og krevende reetablering av overflaten etter inngrepet vil No-dig være et godt alternativ for graving. VA consult har bred erfaring med No-dig løsninger kommunale og private ledninger som for eksempel:

 • Styrt boring i løsmasser
 • Boring i fjell også styrt boring i fjell
 • Utblokking av eksisterende ledninger
 • Rehabilitering av eksisterende ledninger med innvendig strømpe
 • Rehabilitering av kummer
 • Rørpressing

Overvannshåndtering

De fleste prosjekter VA consult jobber med innebærer en eller annen for overvannshåndtering. Om det er små private anlegg eller store kommunale prosjekter i byer, så er overvannshåndtering alltid viktig. Vi har derfor et stort fokus på å ha et oppdatert og sterkt fagmiljø for overvannshåndtering. VA consult utarbeider overvannsrapporter med detaljerte beregninger, og detaljprosjektering av valgt løsning på overvannshåndtering.
Vi har erfaring med:

 • Overvannsberegning/dimensjonering
 • Fordrøyningsmagasin og inflitasjonsløsning
 • Rengbed
 • Bekkeåpninger
 • Flomkart

VA consult utfører også infiltrasjonsmålinger ved behov.

Landmåling/Gemini/DAK

VA consult utfører i hovedsak landmålertjenester i forbindelse med vei, vann og avløpsprosjekter. 

Miljøoppfølgingsplaner

VA consult lager miljøoppfølgingsplaner i forbindelse med utarbeidelse av vei, vann og avløp.

Sediment, jordprøver og vannprøver

VA consult utfører prøvetaking av sedimenter fra sjø, prøvetaking av jord og prøvetaking av vann. Vi sender dette til analyse og lager rapporter fra disse analysene. Vi har erfaring fra fler typer prøvetaking, analyser og rapporter.

Vann- og avløpshåndtering

VA consult har lang og bred erfaring med vann- og avløpshåndtering og utfører alt fra forprosjekter til detaljprosjektering av vann og avløpsanlegg. Vi leverer kommunaltekniske løsninger og løsninger for private anlegg. Typiske tjenester vi utfører i forbindelse med vann og avløp er:

 • Sanering VA
 • Nyanlegg vann og avløp
 • Trykkavløp
 • Pumpestasjoner
 • Høydebasseng
 • Trykkøkningsstasjoner

Sjøledninger

Sjøledninger kan være en god og fornuftig måte å få frem ledninger på. VA consult har lang erfaring med prosjektering av sjøledninger og har vært involvert i store sjøledningsprosjekter. I forbindelse med sjøledninger så må vi ofte ta sedimentprøver, analysere disse og lage rapport for disse prøvene.