Veraåsen

VA consult har i forbindelse med utbygning på Veraåsen vært involvert i to prosjekter for JM. Dette er Veraåsen Park som består av 20 leiligheter og Veraåsen Syd som består av 12 boliger.

VA consult har prosjektert løsning for overvannshåndteringen ved Veraåsen park og Veraåsen Syd. Vi utgår fra treledd-strategien (LOD, lokal overvannshåndtering), der det er ønskelig å håndtere mest mulig av overvannet på overflaten med naturlige prosesser som infiltrasjon. Øvrige overvannsmengder som ikke kan håndteres lokalt på overflaten skal fordrøyes. Utover dette skal det tilrettelegges for sikre flomveier.

Overvann på terreng føres til grøntarealer for infiltrasjon eller til «bekk»/«kulvert» på området som er tiltenkt håndtering av overvann. Takvann føres til «bekk»/«kulvert». I forbindelse med utforming av terrenget er det lagt en stor steinfylling sør i området. Det er valgt å utnytte dette til fordrøying av overvann. Ut ifra dette er det valgt en kombinert løsning for fordrøying med kombinert åpen fordrøyingsdam og underliggende steinmagasin og regulert påslipp til eksisterende overvannsnett.